فیلم های آموزش کدنویسی کاربردی برای میکروکنترلر

لینک کلیه فیلم ها

بخش اول (مقدمه)

بخش دوم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش سوم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش چهارم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش پنجم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش ششم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش هفتم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD)

بخش هشتم (پروژه اول - تایپ پسورد روی LCD) + سورس برنامه


بخش نهم (توضیح صورت مسئله پروژه دوم)

بخش دهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی)


بخش یازدهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی)

بخش دوازدهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی)

بخش سیزدهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی)

بخش چهاردهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی)

بخش پانزدهم (پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به شیوه موبایل های غیر لمسی) + ویرایش دوم سورس برنامه